Digital Millennium Copyright Act Thông báo

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!

Chúng tôi có vi phạm bản quyền rất nghiêm túc và mạnh mẽ sẽ bảo vệ các quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên trang web của chúng tôi và bạn không cho phép việc sử dụng các nội dung mà bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản để chúng tôi xác định các nội dung vi phạm và có hành động.

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động nếu bạn không cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết, vì vậy nếu bạn tin rằng tài liệu của bạn mà bạn sở hữu bản quyền đã bị xâm phạm hoặc vi phạm, vui lòng cung cấp chất độc da Copyright chúng tôi, bằng văn bản, với các thông tin sau:

1.) Một chữ ký về thể chất hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.

2.) Xác định các công việc có bản quyền tuyên bố đã bị vi phạm, hoặc là, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến đơn được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện các công trình như vậy tại trang web đó.

CBD Is Now Legal - Shop CBD Now

3.) Xác định các vật liệu đó là yêu cầu để được xâm phạm hay là đối tượng của hành vi phạm và đó là để được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó là bị vô hiệu, và thông tin đủ để cho phép chúng tôi để xác định vị trí các vật liệu.

4.) Thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên lạc.

5.) Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng tuyệt đối rằng sử dụng của vật liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý của nó, hoặc pháp luật.

6.) Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.

Văn bản thông báo phải được gửi đến đại lý được chỉ định của chúng tôi như sau:
DMCA AGENT Email: admin tại cbdol.org